تعرفه های جدید اخذ ویزای دبی

تاریخ انتشار: 1394/03/28

 
ویزای توریست 14 روزه 280 درهم

ویزای توریست 3 ماهه یکبار ورود 1300 درهم

ویزای توریست 3 ماهه چندبار ورود 2900 درهم 

ویزای توریست 1 ماهه چندبار ورود 950 درهم